Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Szanowni Państwo W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń (min. 20% osób na roku) zostaje przedłużona rekrutacja na staże dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn – przedłużenie składania wniosków aplikacyjnych do dnia 14 czerwca b.r. (poniedziałek). Informujemy, że na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rekrutacja została zakończona - mamy wystarczającą liczbę studentów.


Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu

Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

 • Automatyka i robotyka, sem. 6 I st. oraz Mechatronika, sem. 1 II st. (7 staży)
 • Informatyka, sem. 6 I st. i sem. 1 II st. (13 staży)
 • Mechanika i budowa maszyn, sem. 6 I st. i sem. 1 II st. (6 staży)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6 I st. i sem. 1 II st. (8 staży)

Rekrutacja do 8 czerwca 2021 roku


Liczba staży ograniczona
Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień), razem 240 godzin
Wynagrodzenie: 18,50 zł/godz. (brutto), 14,40zł/godz. (netto, wynagrodzenie obciążone jest składkami do ZUS, wynagrodzenie jest zwolnione od podatku)

Zainteresowani składają do pokoju L310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00:

 • Wniosek aplikacyjny na staż – docx
 • Uwaga: we wniosku proszę nie wpisywać średniej ze studiów
 • Zaświadczenia potwierdzające aktywność studenta w działaniach poza programem studiów w trakcie okresu kształcenia: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

Program stażowy obejmuje wynagrodzenie dla stażysty oraz pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń od NNW i kosztów komunikacji publicznej.

Uruchomienie staży dla danego roku na danym kierunku nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20% studentów tego roku na tym kierunku. Warunek ten wynika z głównych założeń projektu, które muszą zostać spełnione.

W przypadku, gdy liczba studentów danego roku na danym kierunku deklarujących uczestnictwo w stażu przekracza liczbę staży możliwych do realizacji w danej edycji, to decyzję o przyznaniu stażu podejmuje Komisja Projektu na podstawie wyniku oceny rekrutacyjnej studenta. Wynik ten (W) zostanie określony według wzoru:

W = śr × 0,7 + akt × 0,3

gdzie:

śr – średnia ocen studenta z dotychczasowego przebiegu studiów,
akt – aktywność studenta w działaniach poza programem studiów – jest to suma ocen za następujące rodzaje aktywności:

Studenci niezakwalifikowani na staż zostaną wpisani na listę rezerwową.

Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność efektów kształcenia dla kierunku studiów kandydata na staż z proponowaną tematyką stażu zgłoszoną przez pracodawcę biorącego udział w Projekcie.

Do programu stażowego nie mogą przystąpić studenci prowadzący działalność gospodarczą, czy pracujący na umowę o pracę.
Uwaga: Staże zostaną uruchomione zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Więcej informacji na stronie projektu: www.dn.ath.bielsko.pl

Konsultacje w sprawie projektu – szczegóły w MS Teams w zespole Staże - Studiuj w górach, kod zespołu: g9gb1rp

Z poważaniem
dr inż. Dorota Więcek

Koordynator ds. Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

 

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu

Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH

Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
 • Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży)
 • Mechanika i budowa maszyn sem. 6 (6 staży)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6 (8 staży)

 Rekrutacja trwa do 4 czerwca 2019 roku
Rekrutacja przedłużona do 25 czerwca 2019 roku

 

Liczba staży ograniczona

Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień), razem 240 godzin
Wynagrodzenie: 18,50 zł/godz. (brutto), 14,40zł/godz. (netto, tylko ZUS jest odprowadzany, od podatku wynagrodzenie jest zwolnione)

Zainteresowani składają do pokoju L310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00:

 • Wniosek aplikacyjny na staż – docx
 • Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
 • Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

Program stażowy obejmuje wynagrodzenie dla stażysty oraz pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń od NNW i kosztów komunikacji publicznej.

Uruchomienie staży dla danego roku na danym kierunku nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20% studentów tego roku na tym kierunku. Warunek ten wynika z głównych założeń projektu, które muszą zostać spełnione.

W przypadku, gdy liczba studentów danego roku na danym kierunku deklarujących uczestnictwo w stażu przekracza liczbę staży możliwych do realizacji w danej edycji, to decyzję o przyznaniu stażu podejmuje Komisja Projektu na podstawie wyniku oceny rekrutacyjnej studenta. Wynik ten (W) zostanie określony według wzoru:

W = śr × 0,7 + akt × 0,3

gdzie:

śr – średnia ocen studenta z dotychczasowego przebiegu studiów,
akt – aktywność studenta w działaniach poza programem studiów – jest to suma ocen za następujące rodzaje aktywności:
rodzaj aktywności ocena uwaga
koło naukowe (co najmniej roczna działalność w kole) 1,5 członkostwo w więcej niż jednym kole nie wpływa na ocenę
szkolenia (organizowane przez ATH) 0,5 za każde szkolenie łącznie nie więcej niż 1,5
konferencje – czynny udział 1 za każdy czynny udział łącznie nie więcej niż 2
Maksymalna suma ocen ze wszystkich rodzajów aktywności wynosi 5
Studenci niezakwalifikowani na staż zostaną wpisani na listę rezerwową.


Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność efektów kształcenia dla kierunku studiów kandydata na staż z proponowaną tematyką stażu zgłoszoną przez pracodawcę biorącego udział w Projekcie.
Do programu stażowego nie mogą przystąpić studenci prowadzący działalność gospodarczą, czy pracujący na umowę o pracę.
W projekcie na rok akad. 2018/19 zaplanowano: 7 staży na kierunku Automatyka i robotyka, 6 staży na kierunku Mechanika i budowa maszyn, 8 staży na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6.
W zależności od liczby studentów na roku i limitu 20%, mogą nastąpić niewielkie przesunięcia między kierunkami studiów.
Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy dotyczącej projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH. Regulamin i dokumentacja zostaną opracowane po podpisaniu umowy z NCBR. Wyżej przedstawiono wstępne założenia.
Uruchomienie staży nastąpi pod warunkiem podpisania przez Uczelnię umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Z poważaniem
dr inż. Dorota Więcek
Koordynator ds. Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >