Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!
Dz. U. 2021 poz. 478  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz. U. 2020 poz. 85 tj. z  poz. póżn.zm. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz. U. 2018 poz. 1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz. U. 2018 poz. 1669Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2016 poz. 1842L
Dz.U. 2016 poz. 1842
(akt uchylony)
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2016 poz. 1311
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1198
Dz.U. 2014 poz. 1198 
(tekst jednolity)
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 455
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 164 poz.1365
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2015 poz. 249
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1620
(akt uchylony)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 1852
(akt uchylony)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 756
(akt uchylony)
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Dz. U. 2018 poz. 1066 Rozporządzenie MNiSW z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz. U. 2018. poz. 569 Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Dz. U. 2018 poz. 402 Obwieszczenie MNiSW z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz. U. 2018 poz. 166 Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę
Dz. U. 2017 poz. 1495 Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Dz. U. 2017 poz. 873 Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Dz. U. 2018 poz. 261 Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz. U. 2017 poz. 804 Obwieszczenie MNiSW z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce
Dz. U. 2017 poz. 271  Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz. U. 2016 poz. 2154  Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
Dz. U. 2016 poz. 1801 Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
Dz. U. 2016 poz. 1586  Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz. U. 2016 poz. 1462 Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
Dz. U. 2016 poz. 1111 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz. U. 2016 poz. 309 Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce
Dz. U. 2016 poz. 41 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym 
Dz. U. 2016 poz. 9 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz. U. 2015 poz. 2224 Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2015 poz. 2047 Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2015 poz. 2015 Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2015 poz. 1878 Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
Dz.U. 2015 poz. 1842 Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2015 poz. 1693 Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz.U. 2015 poz. 1462 Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych
Dz.U. 2015 poz. 1443 Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Dz.U. 2015 poz. 944 Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce
M.P. 2015 poz. 145 Komunikat MNiSW z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
Dz.U. 2014 poz. 1941
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1383 Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 1126 Obwieszczenie MNiSW z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 422 
(akt uchylony)
Obwieszczenie MNiSW z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 98 
(akt uchylony)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 90
(akt uchylony)
Obwieszczenie MNiSW z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 48 Obwieszczenie MNiSW z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
M.P. 2014 Nr 0 poz. 46 Komunikat MNiSW z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Iuventus Plus”
Dz.U. 2014 poz. 38 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym 
Dz.U.2013 Nr 0 poz. 265 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 191 Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz. U. 2013 nr 0 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 6 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 990 Rozporządzenie zmieniające z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 877 Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 532
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
M.P. 2012 Nr 0 poz. 254 Komunikat MNiSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus”
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 165 Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 lutego 2012 w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237 Rozporządzenie MNiSW z dnia 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1219 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165 Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1163 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1136 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1066 Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065 Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 956 Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 753 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
M.P. 2011 nr 61 poz. 587 Komunikat MNiSW z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 103 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1438 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1379 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1324 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206 
(akt uchylony)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę
 

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >