Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

ATH w okresie 1.04.2019 – 31.03.2023 realizuje projekt pn. „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH” , którego całkowity budżet wynosi prawie 8 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ATH) polepszenie jakości zarządzania Uczelnią poprzez:

 • urozmaicenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców,
 • zwiększenie kompetencji dydaktycznych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią,
 • rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i administracyjnej.
Projekt zakłada wsparcie działań pozwalających rozwinąć:
 • umiejętności 194 studentek i studentów,
 • dydaktyczne kompetencje 22 nauczycieli akademickich,
 • kwalifikacje 53 osób kadry zarządzającej i administracyjnej.
Wszelkie działania w Projekcie będą realizowane z poszanowaniem zasady równości szans płci i niedyskryminacji.


Zakres wsparcia
1. Projekt adresowany jest do 269 osób studentów/ek, kadry dydaktyczno-naukowej i dydaktycznej oraz kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni.
2. W ramach Projektu zaplanowano następujące sposoby oceny kompetencji dla Uczestnika:
 • raport Bilans kompetencji i/lub kwalifikacji studentów/ki zarówno na wejściu do projektu, jak i po otrzymaniu wsparcia w projekcie (obejmuje zadania: 2, 3), 
 • certyfikaty, dyplomy ukończenia szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla kadry dydaktycznej i kadry zarządzającej i administracyjnej,
 • potwierdzenie odbycia stażu (zadanie 4),
 • ankieta ewaluacyjna szkoleń.
3. Uczestnik projektu student/ka będzie mógł/a wybrać formy wsparcia właściwe dla danego wydziału i kierunku studiów:
a) Wydział Budowy Maszyn i Informatyki:
 • Podnoszenie kompetencji studentów WBMiI (zadanie 2), 
 • Program stażowy dla studentów WBMiI (zadanie 4).
b) Wydział Zarządzania i Transportu:
 • Podniesienie kompetencji studentów WZiT (zadanie 3).
c) Wydział Humanistyczno-Społeczny:
 • Uruchomienie i wdrożenie studiów I stopnia na kierunku Komunikacja w nowych mediach na WHS (zadanie 1).
4. Uczestnik projektu pracownik/ca dydaktyczny/a korzysta ze studiów podyplomowych, szkoleń, kursów ujętych w Zadaniu 6 – Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej.
5. Uczestnik projektu pracownik/ca kadry zarządzającej i administracyjnej korzysta ze studiów podyplomowych, szkoleń, kursów ujętych w Zadaniu 5 – Podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej.


To już drugi projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który pozwala na wzmożenie działań koncentrujących się na wzroście jakości kształcenia w ATH oraz polepszenia jakości zarządzania Uczelnią poprzez m.in. urozmaicenie oferty edukacyjnej, zwiększenie kompetencji dydaktycznych oraz kadry zarządzającej i administracyjnej, bezpieczeństwa systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią – przypomnijmy, że w 2018 r. ATH rozpoczęła realizację projektu „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”, którego budżet wynosi prawie 12 mln złotych.
 

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >