Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Oferta badawcza Instytutu Budownictwa

OFERUJEMY WSPÓŁPRACĘ INSTYTUTU  BUDOWNICTWA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z PRZEMYSŁEM W ZAKRESIE BADAŃ BETONÓW, CEMENTU, KRUSZYW I ZAPRAW
 
1.       Badania betonu:
a)   sprawdzanie receptur mieszanek betonowych i badania wstępne,
b)   oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2009 po 28 dniach dojrzewania i wystawienie raportu z badania,
c)   oznaczenie konsystencji betonu zgodnie wg PN-EN 12350-2,
d)   oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2010,
e)   badanie wodoszczelności betonu wg PN-88/B-06250  wraz z wykonaniem na budowie 6 próbek i ich pielęgnacją,
f)    badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2009) wraz z przygotowaniem próbek i ich pielęgnacją,
g)   badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na budowie 3 próbek i ich pielęgnacją,
h)   badanie nieniszczące wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną.

2.       Badania cementu:
a)   badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie cementu,
b)   oznaczenie czasów wiązania, konsystencji normowej i stałości objętości cementu.
 
3.       Badania kruszyw:
a)   oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho wg PN-EN 933-1,
b)   oznaczenie nasiąkliwości,
c)   oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN 1097-6,
d)   oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3,
e)   badanie domieszek chemicznych,
f)    oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6.
 
4.       Badanie zapraw:
a)   sprawdzanie receptur mieszanek zapraw i badania wstępne.
b)   badanie konsystencji świeżej zaprawy PN-EN 1015-3 lub PN-EN 1015-4,
c)   gęstość objętościowa świeżej zaprawy PN-EN 1015-6,
d)   oznaczenie zawartości powietrza świeżych zapraw wg PN-EN 1015-7,
e)   czas zachowania właściwości roboczych PN-EN 1015-9,
f)    gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy wg PN-EN 1015-10,
g)   badanie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie wg PN-EN 1015-11,
absorpcja wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18.

Test

Artykuł testowy

Własność intelektualna

Obowiązujące regulacje prawne związane z własnością intelektualną oraz realizacją usług badawczych i współpracą z przedsiębiorstwami:

25 marca 2015 roku Senat ATH uchwalił przyjęcie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest poniżej.

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W dniu 1 października br. znowelizowane zostały zasady świadczenia usułg badawczych oraz usług podstawowych oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. Pełen tekst obowiązującego Zarządzenia wraz z załącznkami dostępne poniżej.

W dniu 1 pażdziernika br zarządzeniem nr 841/2014/2015 wprowadzono w życie Model współpracy trójstronnej: uczelnia – przedsiębiorstwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni/studenci/doktoranci regulujący stosunki pomiędzy ww. grupami w trakcie realizacji umów zewnętrznych. Proponowany Model jest alternatywnym rozwiązaniem do regulacji obejmujących zasady zawierania umów na prace badawcze. Pełen komplet dokumentów dostępny poniżej.

Model współpracy trójstronnej został opracowany w ramach projektu „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Partnerzy ATH

PARTNERZY KRAJOWI

 • Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Invenio Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Hutchinson Poland Żywiec 1, Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu
 • Zakłady Mechaniczne "BUMAR ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
 • Zamek Cieszyn
 • Belos PLP S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Bielmasz Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Apena Remont Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie
 • ESTEL s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • 3Xtreem
 • MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING S.K.A. z siedzibą w Katowicach
 • REDOR Sp. z o.o. z siedzibą w bielsku
 • KEM-FORM Woźniak, Giemza, Płonka s.j. z siedzibą w Bielsku-Białej
 • F.P.H. "Ryłko" Marek Ryłko z siedzibą Kętach
 • Pawbol Sp. z o.o. z siedzibą w Sułkowicach
 • F.P.U. RAPIDO Małgorzata Wisełka z siedzibą w Wiśle
 • Temida Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
 • F.H.U. MASTER w Ogrodzieńcu
 • P.P.U.H. AT-PLAST w Węgierskiej Górce
 • Riser Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

PARTNERZY ZAGRANICZNI

 • VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
 • CEIT n.o. w Żylinie
 • Transmisie engineering a.s. z siedzibą w Martinie, Słowacja

KLASTRY

 • Śląski Klaster ICT
 • Klaster e-południe
 • Śląski Klaster Lotniczy
 • Śląski Klaster Dizajnu
 • Klaster Mobajl.org
 • Klaster Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
 • Klaster Technologii Energooszczędnych "Euro-Centrum"
 • Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego

KONSORCJA BADAWCZE

 • Konsorcjum Progres 3
 • Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

Dla nauki

Wspieramy współpracę nauki z biznesem, między innymi przez:

 • Komercjalizacja technologii oraz wyników badań
 • Promocja oferty technologicznej oraz badawczej
 • Koordynacja współpracy naukowo-badawczej między uczelnią a środowiskiem biznesowym;
 • Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracowników ATH;
 • Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Przychodzący do nas pracownicy naukowi ATH mogą liczyć na naszą pomoc między innymi w zakresie:

 • przygotowania profesjonalnej oferty skierowanej do firm, organizacji, instytucji
 • promocji oferty na targach branżowych i konferencjach biznesowych
 • wyszukania firm instytucji zainteresowanych realizacją badań zleconych lub wspólnych projektów badawczych
 • formalizacji prawnej współpracy z firmami, w tym przygotowania i negocjacji umów konsorcjum

Dla biznesu

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • Usługi badawcze, ekspertyzy
 • Konsultacje ze specjalistami w wybranej dziedzinie
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, innowacyjnej technologii
 • Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym
 • Organizacja szkoleń zamkniętych, dedykowanych konkretnej firmie
 • Pośrednictwo w kontaktach z wykonawcami różnego typu badań oraz dostępie do ultranowoczesnego sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego
 • Koordynację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz badań zleconych
 • Przygotowywanie opinii o innowacyjności
 • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć (wykorzystania środków unijnych)
 • Diagnozę potrzeb technologicznych i inwestycyjnych przedsiębiorstw
 • Usługi informacyjno-promocyjne z obszaru innowacji, sieci współpracy, pozyskiwania technologii oraz praw własności intelektualnej

Oferta badawcza wydziałów:

Akredytowane laboratoria:Usługi badawcze oferowane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
 
 
13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >