Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318



konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ATH Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Finansów, przed którym odpowiada za wykonanie powierzonych zadań.

Do zadań Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej należy w szczególności:

 • realizacja przy współpracy z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii zadań w zakresie planowania, koordynowania i sprawozdawczości, dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy naukowej z zagranicą;
 • przygotowanie założeń polityki naukowej Akademii;
 • koordynowanie prac i pomoc w sprawach dotyczących przygotowania:
  • wniosków o finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej podstawowych jednostek organizacyjnych;
  • wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego czy udział w specjalnym programie badawczym;
  • wniosków o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych;
  • wniosków o finansowanie projektów badawczych i naukowo-badawczych;
  • wniosków o dofinansowanie projektów celowych;
  • wniosków o zgłoszenie tematu współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w ramach umów międzyrządowych lub programów i protokołów wykonawczych do tych umów;
 • kontrola sprawozdań merytoryczno-finansowych przedsięwzięć naukowych finansowanych z budżetu państwa i przekazywanie ich organom administracji państwowej (ministerstwu właściwemu do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, innym instytucjom finansującym badania);
 • udzielanie informacji o obowiązujących aktach prawnych, procedurach i ich zmianach w zakresie działalności naukowej;
 • przekazywanie informacji o konferencjach naukowych, szkoleniach, stażach, funduszach stypendialnych i możliwościach uczestnictwa w projektach badawczych;
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych;
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw nauki;
 • koordynowanie prac związanych z przydzielaniem i rozliczaniem realizacji grantów wewnętrznych Uczelni;
 • współpraca z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii w zakresie integracji badań naukowych;
 • gromadzenie danych do oceny działalności badawczej jednostek organizacyjnych pod względem naukowym i ekonomicznym oraz opracowywanie informacji, analiz, a także prowadzenie sprawozdawczości z tego zakresu;
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy na projekty naukowo - badawcze;
 • pomoc w zakresie przygotowania projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, w szczególności poprzez:
  • prowadzenie konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowywania projektów i wniosków o dofinansowanie ze środków UE;
  • udzielanie jednostkom Akademii informacji o możliwościach realizacji projektów w ramach Funduszy oraz terminach konkursów;
  • prowadzenie dla zainteresowanych jednostek Akademii działalności szkoleniowo-informacyjnej;
  • udzielanie informacji dotyczących zasad współfinansowania projektów, Programów Operacyjnych, kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedur;
  • wsparcie w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych i kompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku;
 • prowadzenie ewidencji realizowanych projektów naukowo-badawczych i projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych;
 • identyfikacja i aktualizacja danych odnośnie potencjału Uczelni w obszarze naukowo-badawczym pod kątem uczestnictwa w międzynarodowej współpracy badawczej;
 • promocja potencjału naukowo-badawczego Uczelni poprzez udział w międzynarodowych inicjatywach i projektach służących organizacji współpracy naukowej;
 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami zagranicznymi;
 • koordynowanie i załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników Akademii za granicę, a w szczególności naliczanie dewiz i przygotowywanie ich do wypłaty w kasie Akademii oraz rozliczanie delegacji zagranicznych;
 • pomoc w organizacji pobytu oficjalnych delegacji zagranicznych przyjeżdżających na Uczelnię, prowadzenie rejestracji gości zagranicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z oceną okresową nauczycieli akademickich;
 • opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności naukowej i współpracy naukowo-badawczej z zagranicą;
 • obsługa administracyjna prorektora ds. nauki i finansów oraz komisji senackich właściwych ds. nauki i budżetu Uczelni.

 

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
 • Sonata Bis 8
 • Harmonia 10
 • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >