Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Podstawy prawne:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Dz.U. 2011 nr 179 poz.1067

Tryb przeprowadzania nostryfikacji

Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej, zwana dalej “radą”.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia naukowego, zwana dalej “kandydatem”, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

 1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego - do wglądu;
 2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
  a) z polskim stopniem naukowym doktora - kopią rozprawy doktorskiej,
  b) z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego - kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe - stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
 3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
 4. oświadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Czynności nostryfikacyjne kończą się uchwałami rady naukowej w przedmiocie:

 • wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego,
 • przebiegu postępowania nostryfikacyjnego albo zwolnienia kandydata z tego postępowania lub jego części,
 • uznania stopnia naukowego za równorzędny ze stopniem naukowym nadawanym w kraju.

Przy podejmowaniu uchwał, stosuje się przepisy określające zasady głosowania przy przeprowadzaniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Do prawomocności uchwał, o których mowa, stosuje się odpowiednio przepisy regulujące prawomocność uchwał o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.
Od odmownych uchwał rady, w sprawie uznania stopnia naukowego, kandydatowi przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji, na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących stopni naukowych.

Po uprawomocnieniu się uchwały rady o uznaniu stopnia naukowego za równorzędny ze stopniem naukowym nadawanym w kraju jednostka organizacyjna wydaje zainteresowanemu zaświadczenie o uznaniu stopnia naukowego uzyskanego za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim stopniem naukowym.

Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzającej postępowanie nostryfikacyjne ustala wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem tego postępowania, uwzględniając w szczególności: koszty recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych określone odpowiednio dla prac w języku polskim oraz w języku obcym.
Opłata, o której mowa, wnoszona jest na rachunek bankowy albo do kasy jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >