Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN w trybie określonym w § 20 rozporządzenia.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C, zgodnie z zasadą określoną w § 22 ust. 7.

Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych. Następnie zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.

Udostępniany z niniejszym komunikatem wykaz zatwierdzonych do przyznania przez Ministra kategorii naukowych ma wyłącznie charakter informacyjny (nie jest decyzją administracyjną) i nie może stanowić podstawy do wniesienia odwołania.

Każda jednostka naukowa otrzyma decyzję administracyjna przyznającą jej kategorię naukową i będzie mogła zapoznać się ze szczegółowymi wynikami oceny jej działalności, udokumentowanymi w ww. systemie teleinformatycznym, w którym zostaną udostępnione wszystkie zdarzenia, decyzje i informacje, które miały wpływ na wynik oceny. Hasła umożliwiające dostęp do systemu wraz z adresem oraz informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia logowania zostaną dostarczone jednostkom naukowym wraz decyzjami.
Z uwagi na dużą liczbę ocenionych jednostek naukowych decyzje o przyznaniu kategorii naukowej będą wydawane i wysyłane sukcesywnie, począwszy od dnia 16.10.2017 r.

Tryb odwołań
Jednostka naukowa mająca zastrzeżenia do przyznanej kategorii będzie mogła na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy zwrócić się z wnioskiem do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Przypominamy, że jednostce naukowej przysługuje prawo odwołania od decyzji w pierwszej instancji, zatem wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania kategorii naukowej należy składać dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową skierowanej do niej indywidualnej decyzji administracyjnej.

W celu ułatwienia jednostkom naukowym odniesienia się w procesie odwoławczym do poszczególnych zdarzeń ewaluacyjnych (np. ocen lub decyzji zespołów ewaluacji o niezaliczeniu osiągnięć zgłoszonych w ankiecie jednostki naukowej) w systemie teleinformatycznym zostanie uruchomiony moduł umożliwiający uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i jego złożenie. Szczegółowe zasady postępowania wraz z instrukcją obsługi modułu zostaną udostępnione jednostkom naukowym bezpośrednio w systemie teleinformatycznym po zalogowaniu. Informacje o sposobie składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o sposobie logowania do systemu teleinformatycznego zostaną przekazane pocztą wraz z decyzją o przyznaniu kategorii naukowej. 
 

13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >