Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej planujący wyjechać za granicę może zwrócić się do Rektora ATH z prośbą o: 

 1. udzielenie płatnego ulopu na wyjazd zagraniczny w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej na podstawie art. 130 pkt. 3 USTAWY – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 r.
 2. wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny - delegację zgodnie z Rozporządzeniem Min. P. i P. S. z dn. 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Zasadami regulującymi służbowe wyjazdy zagraniczne – delegacje w ATH.

 


1.  PŁATNY URLOP NA WYJAZD ZAGRANICZNY

Na podstawie art. 130 pkt. 3 USTAWY – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 r.  Rektor może udzileić pracownikowi Akademii Techniczno-Humanistycznej płatnego urlopu na wyjazd w celu:

 • odbycia za granicą kształcenia,
 • odbycia za granicąstażu naukowego albo dydaktycznego,
 • uczestnictwa w konferencji
 • uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.
Zarządzenie Rektora ATH Nr 1277/2018/2019 z dn. 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie płatnego urlopu: 

2.  DELEGACJA - ZAGRANICZNY WYJAZD SŁUŻBOWY 

Zasady regulujące służbowe wyjazdy zagraniczne – delegacje
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zarządzenie Rektora ATH nr 1136/2016/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego zasad regulujących służbowe wyjazdy zagraniczne-delegacje w Akademii Techniczno-Humanistycznej:


Formalności przed wyjazdem:
 1. Pracownik najpóźniej na 10 dni przed planowanym wyjazdem zagranicznym składa w Dziale Nauki i Współpracy Zewnętrznej „Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny – delegację" (dalej zwany „Wnioskiem") podpisany przez siebie (osobę delegowaną), w wyznaczonym miejscu przez dysponenta środków, z których wyjazd ma być finansowany, oraz przez przełożonego.
 2. Do Wniosku należy dołączyć zaproszenie ze strony przyjmującej, program konferencji wraz z tytułem zgłoszonego referatu lub krótki opis realizowanych badań.
 3. Wszelkie działania związane z realizacją wyjazdu zagranicznego, zwłaszcza zobowiązania finansowe, można rozpocząć dopiero po wyrażeniu przez Rektora ATH lub Prorektora ds. Nauki i Finansów zgody na wyjazd. Dlatego też w przypadku konieczności wcześniejszego wniesienia opłaty konferencyjnej Wniosek należy złożyć do DNiWZ z odpowiednim wyprzedzeniem oraz dołączyć do niego pismo kierowane do kwestury ATH o przekazanie wymaganej opłaty na konto wskazane przez organizatorów konferencji wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi.
  Również w przypadku konieczności zakupu biletów lotniczych ze znacznym wyprzedzeniem względem terminu rozpoczęcia wyjazdu zagranicznego Wniosek należy złożyć do DNiWZ odpowiednio wcześniej.
 4. Do Wniosku należy dołączyć: a) prośbę skierowaną do kwestury ATH o wypłatę wcześniejszej zaliczki na pokrycie kosztu biletów lotniczych / lub b) prośbę skierowaną do Kwestora ATH o użycie karty kredytowej ATH w celu zakupu biletu wraz z koniecznymi danymi do zakupu / lub zaznaczyć we Wniosku możliwość uzyskania faktury na przelew.
 5. W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o zgodę na wyjazd zagraniczny chciałby realizować wyjazd samochodem prywatnym, do Wniosku konieczne jest dołączenie pisma z wyrażoną przez Rektora ATH zgodą na użycie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.
 6. Po sprawdzeniu Wniosku pracownik DNiWZ przedkłada go do podpisu Rektorowi ATH lub Prorektorowi ds. Nauki i Finansów.
  Dopiero po uzyskaniu zgody pracownik DNiWZ kieruje do kwestury prośbę o wypłatę należnych kwot zaliczki uwzględnionych we Wniosku, a także dołączone pisma: o przelanie opłaty konferencyjnej lub/i użycie karty kredytowej ATH w celu zakupu biletu wraz z koniecznymi danymi do zakupu lub prośbę skierowaną do kwestury ATH o wypłatę wcześniejszej zaliczki na pokrycie kosztu biletów lotniczych – wraz z kopią Wniosku.
 7. W przypadku faktury płatnej przelewem za zakup biletów na podróż: odpowiednio opisaną fakturę należy dostarczyć do pracownika DNiWZ, który następnie przekazuje ją wraz z kopią podpisanego Wniosku do kwestury ATH w celu realizacji przelewu.
 8. Przed wyjazdem na służbowy wyjazd zagraniczny delegowany/a ma obowiązek ubezpieczyć się na czas pobytu za granicą (NW KL) oraz przedstawić dowód ubezpieczenia w DNiWZ [*1].
 9. Osoba delegowana oświadcza, iż znane jej są przepisy w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Rozporządzenie MPiPS).
 10. Przed wyjazdem osoba delegowana zawiadamia o podróży Dział Kadr, poprzez wypełnienie i przesłanie do w/w działu druku „Zawiadomienie o podróży służbowej".
Uwaga!

W przypadku, kiedy delegowany/a przewiduje poniesienie kosztów na odcinku polskim delegacji zagranicznej (koszty dojazdu do lotniska, portu, osobno do granicy), konieczne jest ujęcie w/w kosztów na druku delegacji krajowej. Nie dotyczy to wyjazdów samochodem osbowym lub pociągiem/autobusem z miejscowości polskiej bezpośrednio zagranicę.

[*1] W związku z umową co roku zawieraną przez Rektora ATH z towarzystwem ubezpieczeniowym obejmującą ubezpieczenie pracowników ATH w zakresie służbowych wyjazdów zagranicznych, delegowany/a na kilka dni przed planowanym wyjazdem zagranicznym powinien zgłosić się w DNiWZ w celu pobrania karty ubezpieczeniowej.
Delegowany/a nie ma obowiązku ubezpieczać się dodatkowo.

Załączniki:Formalności po powrocie:
 

 1. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego delegowany/a zobowiązuje się rozliczyć pobraną zaliczkę w ciągu 14 dni od daty zakończenia wyjazdu zagranicznego w DNiWZ.
 2. W celu rozliczenia należy załączyć dokumenty (faktury, rachunki, bilety) potwierdzające poszczególne wydatki, a także „Oświadczenie osoby delegowanej dotyczące wyjazdu zagranicznego – delegacji".
 3. W przypadku braku odpowiedniego rachunku/biletu należy dołączyć „Oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania" z pisemną akceptacją ze strony Rektora ATH.
 4. Udokumentowanie nie dotyczy diet, a także ryczałtu na nocleg.
 5. W przypadku wyjazdu prywatnym pojazdem, do rozliczenia konieczne jest także dołączenie druku „Ewidencji przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy".
 6. Rozliczenie kosztów wyjazdu zagranicznego jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki.
 7. Do przeliczenia kosztów zagranicznych podróży służbowych przyjmuje się: kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia zaliczki.

Załączniki:

 

28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >