Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Zasady regulujące służbowe wyjazdy zagraniczne – delegacje
w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej


Formalności przed wyjazdem:
 1. Pracownik najpóźniej na 10 dni przed planowanym wyjazdem zagranicznym składa w Dziale Nauki i Współpracy Zewnętrznej „Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny – delegację" (dalej zwany „Wnioskiem") podpisany przez siebie (osobę delegowaną), w wyznaczonym miejscu przez dysponenta środków, z których wyjazd ma być finansowany, oraz przez przełożonego.
 2. Do Wniosku należy dołączyć zaproszenie ze strony przyjmującej, program konferencji wraz z tytułem zgłoszonego referatu lub krótki opis realizowanych badań.
 3. Wszelkie działania związane z realizacją wyjazdu zagranicznego, zwłaszcza zobowiązania finansowe, można rozpocząć dopiero po wyrażeniu przez Rektora ATH lub Prorektora ds. Nauki i Finansów zgody na wyjazd. Dlatego też w przypadku konieczności wcześniejszego wniesienia opłaty konferencyjnej Wniosek należy złożyć do DNiWZ z odpowiednim wyprzedzeniem oraz dołączyć do niego pismo kierowane do kwestury ATH o przekazanie wymaganej opłaty na konto wskazane przez organizatorów konferencji wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi.
  Również w przypadku konieczności zakupu biletów lotniczych ze znacznym wyprzedzeniem względem terminu rozpoczęcia wyjazdu zagranicznego Wniosek należy złożyć do DNiWZ odpowiednio wcześniej.
 4. Do Wniosku należy dołączyć: a) prośbę skierowaną do kwestury ATH o wypłatę wcześniejszej zaliczki na pokrycie kosztu biletów lotniczych / lub b) prośbę skierowaną do Kwestora ATH o użycie karty kredytowej ATH w celu zakupu biletu wraz z koniecznymi danymi do zakupu / lub zaznaczyć we Wniosku możliwość uzyskania faktury na przelew.
 5. W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o zgodę na wyjazd zagraniczny chciałby realizować wyjazd samochodem prywatnym, do Wniosku konieczne jest dołączenie pisma z wyrażoną przez Rektora ATH zgodą na użycie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.
 6. Po sprawdzeniu Wniosku pracownik DNiWZ przedkłada go do podpisu Rektorowi ATH lub Prorektorowi ds. Nauki i Finansów.
  Dopiero po uzyskaniu zgody pracownik DNiWZ kieruje do kwestury prośbę o wypłatę należnych kwot zaliczki uwzględnionych we Wniosku, a także dołączone pisma: o przelanie opłaty konferencyjnej lub/i użycie karty kredytowej ATH w celu zakupu biletu wraz z koniecznymi danymi do zakupu lub prośbę skierowaną do kwestury ATH o wypłatę wcześniejszej zaliczki na pokrycie kosztu biletów lotniczych – wraz z kopią Wniosku.
 7. W przypadku faktury płatnej przelewem za zakup biletów na podróż: odpowiednio opisaną fakturę należy dostarczyć do pracownika DNiWZ, który następnie przekazuje ją wraz z kopią podpisanego Wniosku do kwestury ATH w celu realizacji przelewu.
 8. Przed wyjazdem na służbowy wyjazd zagraniczny delegowany/a ma obowiązek ubezpieczyć się na czas pobytu za granicą (NW KL) oraz przedstawić dowód ubezpieczenia w DNiWZ [*1].
 9. Osoba delegowana oświadcza, iż znane jej są przepisy w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Rozporządzenie MPiPS).
 10. Przed wyjazdem osoba delegowana zawiadamia o podróży Dział Kadr, poprzez wypełnienie i przesłanie do w/w działu druku „Zawiadomienie o podróży służbowej".
Uwaga!

W przypadku, kiedy delegowany/a przewiduje poniesienie kosztów na odcinku polskim delegacji zagranicznej (koszty dojazdu do lotniska, portu, osobno do granicy), konieczne jest ujęcie w/w kosztów na druku delegacji krajowej. Nie dotyczy to wyjazdów samochodem osbowym lub pociągiem/autobusem z miejscowości polskiej bezpośrednio zagranicę.

[*1] W związku z umową co roku zawieraną przez Rektora ATH z towarzystwem ubezpieczeniowym obejmującą ubezpieczenie pracowników ATH w zakresie służbowych wyjazdów zagranicznych, delegowany/a na kilka dni przed planowanym wyjazdem zagranicznym powinien zgłosić się w DNiWZ w celu pobrania karty ubezpieczeniowej.
Delegowany/a nie ma obowiązku ubezpieczać się dodatkowo.

Załączniki:Formalności po powrocie:
 

 1. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego delegowany/a zobowiązuje się rozliczyć pobraną zaliczkę w ciągu 14 dni od daty zakończenia wyjazdu zagranicznego w DNiWZ.
 2. W celu rozliczenia należy załączyć dokumenty (faktury, rachunki, bilety) potwierdzające poszczególne wydatki, a także „Oświadczenie osoby delegowanej dotyczące wyjazdu zagranicznego – delegacji".
 3. W przypadku braku odpowiedniego rachunku/biletu należy dołączyć „Oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania" z pisemną akceptacją ze strony Rektora ATH.
 4. Udokumentowanie nie dotyczy diet, a także ryczałtu na nocleg.
 5. W przypadku wyjazdu prywatnym pojazdem, do rozliczenia konieczne jest także dołączenie druku „Ewidencji przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy".
 6. Rozliczenie kosztów wyjazdu zagranicznego jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki.
 7. Do przeliczenia kosztów zagranicznych podróży służbowych przyjmuje się: kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia zaliczki.

Załączniki:

 

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
 • Sonata Bis 8
 • Harmonia 10
 • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >