Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!
Uwaga!
Zgodnie z § 2 pkt. 2. Zarządzenia Nr 1563/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 7 września 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej udział w konferencjach pracowników oraz zagraniczne wyjazdy służbowe  mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Rektora, po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia wyjazdu. Pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej planujący wyjechać za granicę może zwrócić się do Rektora ATH z prośbą o: 

 1. udzielenie płatnego ulopu na wyjazd zagraniczny w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej na podstawie art. 130 pkt. 3 USTAWY – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 r.
 2. wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny - delegację zgodnie z Rozporządzeniem Min. P. i P. S. z dn. 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Regulaminem służbowych wyjazdów zagranicznych – delegacji w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

1.  PŁATNY URLOP NA WYJAZD ZAGRANICZNY

Na podstawie art. 130 pkt. 3 USTAWY – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 r.  Rektor może udzileić pracownikowi Akademii Techniczno-Humanistycznej płatnego urlopu na wyjazd w celu:

 • odbycia za granicą kształcenia,
 • odbycia za granicąstażu naukowego albo dydaktycznego,
 • uczestnictwa w konferencji
 • uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.

Zarządzenie Rektora ATH Nr 1336/2019/2020 z dn. 14.11.2019 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia zagranicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej: 

 

2.  DELEGACJA - ZAGRANICZNY WYJAZD SŁUŻBOWY 

Regulaminu służbowych wyjazdów zagranicznych – delegacji 
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zarządzenie Nr 1340/2019/2020 z dn. 9.12.2019 r. Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu służbowych wyjazdów zagranicznych – delegacji w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

 

Formalności przed wyjazdem:

 1. Pracownik najpóźniej na 10 dni przed planowanym wyjazdem zagranicznym składa w DNiWZ „Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny – delegację” (dalej zwany „Wnioskiem”) podpisany przez siebie (osobę delegowaną), w wyznaczonym miejscu przez dysponenta środków, z których wyjazd ma być finansowany, oraz przez przełożonego.
 2. Koszty szacowane są na podstawie Rozporządzenia MPiPS (diety, noclegi) oraz planowanej długości wyjazdu. Diety oraz noclegi podawane są w walucie obcej, natomiast koszty lokomocji mogą być wypłacane w walucie polskiej lub w walucie obcej. Jednak we Wniosku jako łączne koszty wyjazdu waluty (PLN i obca) podawane są osobno (nie są przeliczane).
 3. Wszelkie działania związane z realizacją wyjazdu zagranicznego, zwłaszcza zobowiązania finansowe, można rozpocząć dopiero po wyrażeniu przez Rektora ATH lub Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej zgody na wyjazd. Dlatego też w przypadku konieczności wcześniejszego wniesienia opłaty konferencyjnej Wniosek należy złożyć do DNiWZ. Również w przypadku konieczności zakupu biletów lotniczych ze znacznym wyprzedzeniem względem terminu rozpoczęcia wyjazdu zagranicznego Wniosek należy złożyć do DNiWZ odpowiednio wcześniej.
 4. Pracownik może wnioskować o wypłatę zaliczki na delegację zagraniczną na konto osobiste poprzez złożenie „Prośbę o wypłatę zaliczki na wyjazd zagraniczny w formie przelewu na konto osobiste”. W przypadku przygotowania zaliczki w walucie obcej osoba delegowana oświadczy, czy posiada konto walutowej (w odpowiedniej walucie), a w przypadku konieczności przewalutowania zaliczki na PLN, koszt przewalutowania ponosi delegowany/a.
 5. Do Wniosku należy dołączyć:
  a) zaproszenie / potwierdzenie przyjęcia referatu / program wydarzenia (jeżeli dotyczy),
  b) krótki opis realizowanych badań (jeżeli dotyczy),
  c) pismo kierowane do kwestury ATH o przekazanie wymaganej opłaty na konto wskazane przez organizatorów konferencji wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi (jeżeli dotyczy),
  d) prośbę o wypłatę wcześniejszej zaliczki na pokrycie kosztu biletów lotniczych (jeśli dotyczy),
  e) prośbę skierowaną do Kwestora ATH o użycie karty kredytowej ATH w celu zakupu biletu wraz z koniecznymi danymi do zakupu (jeżeli dotyczy),
  f) pismo z wyrażoną przez Rektora ATH zgodą na użycie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy (jeżeli dotyczy),
  g) prośba skierowana do Kwestury ATH o wypłatę zaliczki na wyjazd zagraniczny w formie przelewu na konto osobiste (jeżeli dotyczy).
 6. Po sprawdzeniu Wniosku pracownik DNiWZ przedkłada go do decyzji Rektorowi ATH lub Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej.
 7. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji pracownik DNiWZ kieruje do Kwestury ATH pismo o wypłatę należnych kwot zaliczki uwzględnionych we Wniosku, a także dołączone pisma skierowane do Kwestury ATH/Kwestora ATH wraz z kopią Wniosku.
 8. W przypadku faktury za zakup biletów na podróż płatnej przelewem należy odpowiednio opisaną fakturę dostarczyć do pracownika DNiWZ, który następnie przekazuje ją wraz z kopią podpisanego Wniosku do Kwestury ATH w celu realizacji przelewu.
 9. Przed wyjazdem na służbowy wyjazd zagraniczny delegowany/a ma obowiązek być ubezpieczonym na czas pobytu za granicą (NW KL), co oświadcza składając Wniosek. Jednak Rektor może podjąć decyzję o zawarciu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, obejmującej ubezpieczenie pracowników ATH w zakresie służbowych wyjazdów zagranicznych, dlatego delegowany/a na kilka dni przed planowanym wyjazdem ma obowiązek upewnić się co do zakresu ubezpieczenia na stronie internetowej DNiWZ, gdzie w przypadku funkcjonowania takiej umowy można pobrać skan ubezpieczenia pracowników ATH (z numerem polisy i telefonami kontaktowymi) lub wypożyczyć kartę ubezpieczenia w DNiWZ. W przeciwnym wypadku ma obowiązek sam się ubezpieczyć.
 10. Zaliczka na wyjazd zagraniczny wypłacana jest w Kasie ATH na ok. 2 dni przed planowanym wyjazdem, chyba że delegowany/a złoży „Prośbę o wypłatę zaliczki na wyjazd zagraniczny w formie przelewu na konto osobiste”.
 11. Osoba delegowana oświadcza, iż znane jej są przepisy w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Rozporządzenie MPiPS).
 12. Przed wyjazdem osoba delegowana zawiadamia o podróży Dział Kadr, poprzez wypełnienie i przesłanie do ww. działu druku „Zawiadomienie o podróży służbowej”.

Załączniki:

Ubezpiecznie dla pracowników ATH na rok 2021 (obowiązuje od: 22.01.2021 - 25.01.2022):

 

Formalności po powrocie:

 1. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego delegowany/a zobowiązuje się rozliczyć pobraną zaliczkę w ciągu 14 dni od daty zakończenia wyjazdu zagranicznego w DNiWZ.
 2. W celu rozliczenia należy załączyć dokumenty (faktury, rachunki, bilety) potwierdzające poszczególne wydatki – opisane zgodnie z obowiązującymi w ATH zasadami opisu dokumentów księgowych oraz podpisane przez upoważnione osoby – a także „Oświadczenie osoby delegowanej dotyczące wyjazdu zagranicznego – delegacji”.
 3. W przypadku braku odpowiedniego rachunku/biletu należy dołączyć „Oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania” z pisemną akceptacją ze strony Rektora ATH.
 4. Udokumentowanie nie dotyczy diet, a także ryczałtu na nocleg.
 5. W przypadku wyjazdu prywatnym pojazdem, do rozliczenia konieczne jest także dołączenie druku „Ewidencji przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy”
 6. Rozliczenie kosztów wyjazdu zagranicznego jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki.
 7. Do przeliczenia kosztów zagranicznych podróży służbowych przyjmuje się: kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia zaliczki.
Załączniki:
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >